വീട് » അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

ആർക്കൈവുചെയ്തു

  തലക്കെട്ട് പോസ്റ്റ് തീയതി അവസാന ദിവസം
SCRAP വെണ്ടർ ആവശ്യകത 29-04-2024 29-04-2024

വിഷയത്തിൻ്റെ പേര്: SCRAP വെണ്ടർ ആവശ്യകത
സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:  29-04-2024 (17:00 Hrs.)

നാഷണൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI) അതിൻ്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ്‌മാൻ ഹൗസ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ഓഫീസ് ഇൻ്റീരിയർ ഇനങ്ങൾ സ്‌ക്രാപ്പുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾക്ക് ഫിസിക്കൽ സർവേ നടത്തി ഉദ്ധരണി NIXI ഓഫീസിൽ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ സമർപ്പിക്കാം".

അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്: ആഡ് കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SSL/CA ടെൻഡറിനായുള്ള ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ (അവസാന തീയതിയും സമയവും) ഏപ്രിൽ 19, 15:00 മണിക്കൂർ വരെ നീട്ടി. 16-04-2024 19-04-2024

വിഷയത്തിൻ്റെ പേര്: SSL/CA ടെൻഡറിനായുള്ള ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ (അവസാന തീയതിയും സമയവും) ഏപ്രിൽ 19, 15:00 മണിക്കൂർ വരെ നീട്ടി.
ടെൻഡർ പേര്: 'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.
ബിഡ് പുതുക്കിയ സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:  19-04-2024 (15:00 Hrs.)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2024/B/4663442   dated 20-02-2024
അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്: ഫയൽ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ, കോറിജൻഡം വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.

GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പേയ്‌മെൻ്റ് നിബന്ധനകളിലും മറ്റ് അധിക വ്യക്തതകളിലും പുനരവലോകനം, SSL/CA ടെൻഡറിനായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ (അവസാന തീയതിയും സമയവും) ഏപ്രിൽ 16, 15:00 മണിക്കൂർ വരെ നീട്ടി. 08-04-2024 16-04-2024

വിഷയത്തിൻ്റെ പേര്: കോറിജണ്ടം-4, പേയ്‌മെൻ്റ് നിബന്ധനകളിലെ പുനരവലോകനം, മറ്റ് അധിക വ്യക്തതകൾ, എസ്എസ്എൽ/സിഎ ടെൻഡറിനായുള്ള ബിഡ് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണം (അവസാന തീയതിയും സമയവും) ഏപ്രിൽ 16, 15:00 മണിക്കൂർ.
ടെൻഡർ പേര്: 'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.
ബിഡ് പുതുക്കിയ സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:  16-04-2024 (15:00 Hrs.)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2024/B/4663442   dated 20-02-2024
Corrigendum-4 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്: ഫയൽ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ, കോറിജൻഡം വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.

GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

SSL/CA ടെൻഡറിനായുള്ള ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ (അവസാന തീയതിയും സമയവും) 10 ഏപ്രിൽ 2024, 15:00 മണിക്കൂർ വരെ നീട്ടി. 26-03-2024 10-04-2024

വിഷയത്തിൻ്റെ പേര്: കോറിജണ്ടം-3, RFP-യ്‌ക്കുള്ള ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ (അവസാന തീയതിയും സമയവും) 10 ഏപ്രിൽ 2024 വരെ, 15:00 മണിക്കൂർ.
ടെൻഡർ പേര്: 'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.
ബിഡ് പുതുക്കിയ സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:  10-04-2024 (15:00 Hrs.)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2024/B/4663442   dated 20-02-2024
Corrigendum-3 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്: ഫയൽ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ, കോറിജൻഡം വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.

GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വരാനിരിക്കുന്ന ബിഡ്ഡർമാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രീ-ബിഡ് RFP ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ബിഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി വിപുലീകരണവും - SSL /CA ടെൻഡർ
17-03-2024 28-03-2024

വിഷയം: Corrigendum- - നാഷണൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത SSL /CA ടെൻഡർ
വരാനിരിക്കുന്ന ബിഡ്ഡർമാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രീ-ബിഡ് RFP ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ബിഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയുടെ വിപുലീകരണവും     28-03-2024, 15.00 മണിക്കൂർ
Corrigendum-2 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്: ഫയൽ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ പേര്: 'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2024/B/4663442


GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രീ-ബിഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴി 01-03-2024 (വെള്ളിയാഴ്ച), വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ അയക്കുന്നതിനുള്ള ടൈംലൈനുകൾ - SSL /CA ടെൻഡർ
28-02-2024 01-03-2024

വിഷയം: കോറിജണ്ടം-1 - നാഷണൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത SSL/CA ടെൻഡർ
പ്രീ-ബിഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴി അയക്കുന്നതിനുള്ള ടൈംലൈനുകൾ     01-03-2024 (വെള്ളി), / 17.00 മണിക്കൂർ
Corrigendum-1 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്: ഫയൽ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ പേര്: 'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2024/B/4663442


GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓൺലൈൻ പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗ് - SSL /CA ടെൻഡർ
26-02-2024 28-02-2024

വിഷയം: ഓൺലൈൻ പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗ് - നാഷണൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന SSL /CA ടെൻഡർ
പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി/സമയം:    28-02-2024 / 15.00 മണിക്കൂർ
ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിനായുള്ള ലിങ്ക്: https://nixi.my.webex.com/nixi.my/j.php?MTID=mcaaed5aad05b32a558e30203f164adca
28 ഫെബ്രുവരി 2024 ബുധനാഴ്ച 15:00 | (UTC+05:30) ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി
മീറ്റിംഗ് നമ്പർ: 2642 106 2482
രഹസ്യവാക്ക്: 12345 (ഫോണുകളിൽ നിന്നും വീഡിയോ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്നും 12345)
വീഡിയോ സിസ്റ്റം വഴി ചേരുക: 26421062482@webex.com ഡയൽ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് 210.4.202.4 ഡയൽ ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് നമ്പർ നൽകുകയും ചെയ്യാം.
ഫോണിൽ ചേരുക:
+91-11-6480-0114 ഇന്ത്യ ടോൾ (ഡൽഹി) +91-22-6480-0114 ഇന്ത്യ ടോൾ (മുംബൈ)
ടെൻഡർ പേര്: 'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2024/B/4663442


GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.GeM-ൽ ടെൻഡർ 20-02-2024 21-03-2024

ടെൻഡർ പേര്: 'WebTrust കംപ്ലയൻ്റ് NIXI SSL CA, CCA SSL റൂട്ട് സെറ്റപ്പ്', 'ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും സിസിഎ റൂട്ടിന് കീഴിൽ ഇ-സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള NIXI സർട്ടിഫൈയിംഗ് അതോറിറ്റി' എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്നു.
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   20-02-2024
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   21-03-2024 (14:00:00 Hrs.)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2024/B/4663442

GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

CSR അറിയിപ്പ് അറിയിപ്പ് 15-12-2023 20-12-2023

അറിയിപ്പിന്റെ പേര്: CSR അറിയിപ്പ്
തുടങ്ങുന്ന ദിവസം:   15-12-2023
അവസാന ദിവസം:   20-12-2023
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI) 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന 5 (അഞ്ച്) മേഖലകളിൽ/മേഖലകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഏജൻസികൾ / ട്രസ്റ്റുകൾ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റികൾ, എൻജിഒകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു:
1. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം.
2. പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കുക.
3. വിദ്യാഭ്യാസം (തൊഴിൽപരമോ അല്ലാത്തതോ ആയ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
4. സൈബർ സുരക്ഷാ അവബോധവും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുടെ സജ്ജീകരണവും.
5. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം - ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രാമത്തിനോ പ്രദേശത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ.

സ്ഥാപനം (അപേക്ഷകൻ) CSR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. യോഗ്യതയുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങളോടെ സമർപ്പിക്കാം:
- കമ്പനിയുടെ പശ്ചാത്തല പ്രൊഫൈൽ.
- മുൻകാല CSR പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലും സമൂഹത്തിൽ അവ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും.
- ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം, ഗുണഭോക്താക്കൾ, സമൂഹത്തിലെ സ്വാധീനം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രോജക്റ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ.
- നിർദ്ദേശത്തിന്റെ വില 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുത്, 31 മാർച്ച് 2024-ന് മുമ്പ് പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കണം.

താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾ വിശദമായ നിർദ്ദേശം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കും abhishek@nixi.in ഏറ്റവും പുതിയത് 20 ഡിസംബർ 2023-ന്.


എക്‌സ്‌ട്രാ ഓർഡിനറി പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് അറിയിപ്പ് 07-12-2023 27-12-2023

അറിയിപ്പിന്റെ പേര്: എക്‌സ്‌ട്രാ ഓർഡിനറി പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്
തുടങ്ങുന്ന ദിവസം:   07-12-2023
അവസാന ദിവസം:   27-12-2023
നാഷണൽ ഇൻറർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ("NIXI അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി") എക്സ്ട്രാ-ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് (EGM) ബുധനാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പ് ഇതിനാൽ നൽകുന്നു,
27 ഡിസംബർ 2023-ാം ദിവസം വൈകുന്നേരം 5:00 മണിക്ക്
ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം (MeitY),
ഇലക്ട്രോണിക്സ് നികേതൻ, കോൺഫറൻസ് റൂം 1007,
ഇലക്ട്രോണിക്സ് നികേതൻ, 6, CGO കോംപ്ലക്സ്,
ലോധി റോഡ്, ന്യൂ ഡൽഹി - 110003


അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 17 ബി പ്രകാരം ഡയറക്ടർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്അറിയിപ്പ് 04-12-2023 11-12-2023

അറിയിപ്പിന്റെ പേര്: കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 17 ബി പ്രകാരം ഡയറക്ടർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്
തുടങ്ങുന്ന ദിവസം:   04-12-2023
അവസാന ദിവസം:   11-12-2023
എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ കമ്പനിക്ക് നാമനിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് രേഖാമൂലം നൽകും
ശ്രീ തനൂജ് വോറ,
കോർപ്പറേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റ് C/o നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ,
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
ബരാഖംബ റോഡ്, കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, ന്യൂഡൽഹി-110001

അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഫയർവാൾ സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർGeM-ൽ ടെൻഡർ 30-11-2023 11-12-2023

ടെൻഡർ പേര്: ഫയർവാൾ സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   30-11-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   11-12-2023 (12.00 PM)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2023/B/4270366

ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക
ജെം പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക

ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് സേവനങ്ങൾ- കരാർ ജീവനക്കാർ, അപകടത്തിനും അത്യാഹിതത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം GeM-ൽ ടെൻഡർ 17-11-2023 27-11-2023

ടെൻഡർ പേര്: ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് സേവനങ്ങൾ- കരാർ ജീവനക്കാർ, അപകടത്തിനും അത്യാഹിതത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   17-11-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   27-11-2023 (11.00 AM)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2023/B/4208592

ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക
ജെം പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക

NIXI-ന്റെ സംയോജിത മാർക്കറ്റിംഗും ആശയവിനിമയവും ടെൻഡർ GeM-ൽ ടെൻഡർ 06-11-2023 20-11-2023

ടെൻഡർ പേര്: NIXI-ന്റെ സംയോജിത മാർക്കറ്റിംഗും ആശയവിനിമയവും ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   06-11-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   20-11-2023 (06.00 PM)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2023/B/4177755

ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക
ജെം പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക

NIXI-ന്റെ സംയോജിത മാർക്കറ്റിംഗും ആശയവിനിമയവും ടെൻഡർ GeM-ൽ ടെൻഡർ 05-10-2023 25-10-2023

ടെൻഡർ പേര്: NIXI-ന്റെ സംയോജിത മാർക്കറ്റിംഗും ആശയവിനിമയവും ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   05-10-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   25-10-2023 (02.00 PM)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2023/B/4044266

ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക
ജെം പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക

ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പരിശീലന ഏജൻസിയെ നിയമിക്കാൻ GeM-ൽ ടെൻഡർ 04-10-2023 14-10-2023

ടെൻഡർ പേര്: ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പരിശീലന ഏജൻസിയെ നിയമിക്കാൻ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   04-10-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   14-10-2023 (01.00 PM)
ബിഡ് നമ്പർ:   GEM/2023/B/4039112

ദയവായി GeM പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക
ജെം പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക

IRINN-നുള്ള NIR API ഏകീകരണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം കോറിജണ്ടം 18-07-2023 31-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: IRINN-നുള്ള NIR API ഏകീകരണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   18-07-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   31-07-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   31-07-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗ് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഐടി) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇ-മെയിൽ വഴി, "പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗ്" praveen@irinn.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

കോറിജണ്ടം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

IRINN-നുള്ള NIR API ഏകീകരണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം കോറിജണ്ടം 18-07-2023 24-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: IRINN-നുള്ള NIR API ഏകീകരണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   18-07-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   24-07-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   24-07-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗ് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഐടി) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇ-മെയിൽ വഴി, "പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗ്" praveen@irinn.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അവതരണ സിസ്റ്റം സംഭരണംBID 14-07-2023 17-07-2023 (3.00 PM)

ടെൻഡർ പേര്: യുഎ സപ്പോർട്ട് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   14-07-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   17-07-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   17-07-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ഷാഹിദ് ഹാഷ്മിയെ +91-11-48202014 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ "shashmi@nixi.in" എന്ന ഇ-മെയിലിലോ ബന്ധപ്പെടാം.

ബിഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
BID വിശദാംശങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

യുഎ സപ്പോർട്ട് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം കോറിജണ്ടം 28-06-2023 13-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: യുഎ സപ്പോർട്ട് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   26-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   13-07-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   13-07-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ – മാനേജർ (രജിസ്ട്രി) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "രാജീവ് കുമാർ" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി rajiv@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

കസ്റ്റമർ കെയർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം അറിയിപ്പ് 10-07-2023 11-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: കസ്റ്റമർ കെയർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം
പുനരാരംഭിക്കുക സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി:   11-07-2023 (5.00 PM)
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അഭിമുഖത്തിനായി വിളിക്കും:   12-07-2023
ഇമെയിൽ: ഇമെയിൽ: nixi@nixi.in
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in

ദയവായി ഡൗൺലോഡ് അറിയിപ്പ്
അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിലെ P2P ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലീകരണം വിപുലീകരണം 07-07-2023 21-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിലെ P2P ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലീകരണം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   01-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   21-07-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   21-07-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇ-മെയിൽ വഴി, "സൗമെൻ ഭൗമിക് soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

യുഎ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ ടെൻഡർ 28-06-2023 13-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: യുഎ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   28-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   13-07-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   13-07-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ – മാനേജർ (രജിസ്ട്രി) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "രാജീവ് കുമാർ" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി rajiv@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

IRINN-നുള്ള NIR API ഏകീകരണത്തിനുള്ള ടെൻഡർ ടെൻഡർ 28-06-2023 13-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: IRINN-നുള്ള NIR API ഏകീകരണത്തിനുള്ള ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   28-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   13-07-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   13-07-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗ് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഐടി) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇ-മെയിൽ വഴി, "പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗ്" praveen@irinn.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

പതിനാറ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരണം കോറിജണ്ടം 26-06-2023 27-06-2023

ടെൻഡർ പേര്: പതിനാറ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ (ആഗ്ര, പട്‌ന, ഡെറാഡൂൺ, ഗോരഖ്പൂർ, ചണ്ഡീഗഡ്, വാരണാസി, ലുധിയാന, വഡോദര, റാഞ്ചി, സിലുഗുരിവാഡ്, സിലുഗുരിവാഡ്, സിലുഗുരിവാഡ്, ബൈജൂരിവാഡ്, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ടോർ, കൊച്ചി, മധുര)
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ക്ലോസ് നമ്പർ VI (പോയിന്റ് 7)-ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ NLD ലൈസൻസിന്റെ ക്ലോസ് പരിഷ്കരിക്കാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. നിലവിലുള്ള ക്ലോസ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും/പരിഷ്ക്കരിക്കും:
"ഇന്റർ-സ്റ്റേറ്റ് ട്രാഫിക് വഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള NLD/ ടൈപ്പ് A ISP ലൈസൻസ് ഉടമയ്ക്ക് ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്".
ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കക്ഷികളും മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ടെൻഡറിലെ മറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 27-06-2023-നകം (3:00 PM) പോസിറ്റീവായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 15-06-2023-ന് നടന്ന യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.

ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   15-056-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   27-06-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   27-06-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

പതിനാറ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരണം വിപുലീകരണം 22-06-2023 27-06-2023

ടെൻഡർ പേര്: പതിനാറ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ (ആഗ്ര, പട്‌ന, ഡെറാഡൂൺ, ഗോരഖ്പൂർ, ചണ്ഡീഗഡ്, വാരണാസി, ലുധിയാന, വഡോദര, റാഞ്ചി, സിലുഗുരിവാഡ്, സിലുഗുരിവാഡ്, സിലുഗുരിവാഡ്, ബൈജൂരിവാഡ്, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ടോർ, കൊച്ചി, മധുര)
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   15-056-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   27-06-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   27-06-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

നിക്‌സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റി വിപുലീകരണം 22-06-2023 03-07-2023

ടെൻഡർ പേര്: നിക്‌സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റി
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   01-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   03-07-2023 (3:00 P.M.)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   03-07-2023 (3:30 P.M.).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:info@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

പതിനാറ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരണം ടെൻഡർ 15-06-2023 22-06-2023

ടെൻഡർ പേര്: പതിനാറ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ (ആഗ്ര, പട്‌ന, ഡെറാഡൂൺ, ഗോരഖ്പൂർ, ചണ്ഡീഗഡ്, വാരണാസി, ലുധിയാന, വഡോദര, റാഞ്ചി, സിലുഗുരിവാഡ്, സിലുഗുരിവാഡ്, സിലുഗുരിവാഡ്, ബൈജൂരിവാഡ്, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ടോർ, കൊച്ചി, മധുര)
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   15-056-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   22-06-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   22-06-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

നിക്‌സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റി വിപുലീകരണം 14-06-2023 20-06-2023

ടെൻഡർ പേര്: നിക്‌സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റി
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   01-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   20-06-2023 (3:00 P.M.)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   20-06-2023 (3:30 P.M.).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:info@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ വിപുലീകരണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

നിക്‌സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റി ടെൻഡർ 01-06-2023 12-06-2023

ടെൻഡർ പേര്: നിക്‌സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ ചെന്നൈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റി
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   01-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   12-06-2023 (3:00 P.M.)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   12-06-2023 (3:30 P.M.).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:info@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

100 GIG ന്റെ SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം (നിർമ്മാണം: Alcatel) ടെൻഡർ 01-06-2023 08-06-2023

ടെൻഡർ പേര്: 100 GIG ന്റെ SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം (നിർമ്മാണം: Alcatel)
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   01-06-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   08-06-2023 (3:00 P.M.)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   08-06-2023 (3:30 P.M.).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:info@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

TN-SDC, തെലങ്കാന SDC എന്നിവയിലെ P2P കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ടെൻഡർ 19-05-2023 23-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: TN-SDC, തെലങ്കാന SDC എന്നിവയിലെ P2P കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   19-05-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   23-05-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   23-05-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ (സേലം, പൂനെ, വിശാഖപട്ടണം, ദുർഗാപൂർ, ബർദ്വാൻ, വസായ്, കാൺപൂർ, അഹമ്മദാബാദ്) ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ടെൻഡർ 19-05-2023 24-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ (സേലം, പൂനെ, വിശാഖപട്ടണം, ദുർഗാപൂർ, ബർദ്വാൻ, വസായ്, കാൺപൂർ, അഹമ്മദാബാദ്) ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   19-05-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   24-05-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   24-05-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് സിഎസ്ആറിനായി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഏജൻസികൾ/ ട്രസ്റ്റുകൾ/ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റികൾ, എൻജിഒകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിക്‌സി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.വിപുലീകരണം 19-05-2023 31-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് സിഎസ്ആറിനായി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഏജൻസികൾ/ ട്രസ്റ്റുകൾ/ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റികൾ, എൻജിഒകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിക്‌സി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   02-05-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   31-05-2023 (3.00 PM)
നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭൗതിക പകർപ്പ് ചുവടെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000

അറിയിപ്പ്
അറിയിപ്പ്

അതിന്റെ 75 നെറ്റ്‌വർക്ക് ഘടകങ്ങൾക്കായി നിക്സിയിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണം വിപുലീകരണം 18-05-2023 24-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: അതിന്റെ 75 നെറ്റ്‌വർക്ക് ഘടകങ്ങൾക്കായി നിക്സിയിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   24-05-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   24-05-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

പ്രീ-ബിഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

നിക്സിയുടെയും സിഇഒ നിക്സിയുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ. ടെൻഡർ വിപുലീകരണം 18-05-2023 22-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: നിക്സിയുടെയും സിഇഒ നിക്സിയുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   22-05-2023 (11:00 Hours)
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അതിന്റെ 75 നെറ്റ്‌വർക്ക് ഘടകങ്ങൾക്കായി നിക്‌സിയിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡറിന്റെ പ്രീ-ബിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അവലോകനം പ്രീ-ബിഡ് 12-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: അതിന്റെ 75 നെറ്റ്‌വർക്ക് ഘടകങ്ങൾക്കായി നിക്സിയിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   04-05-2023
പ്രീ ബിഡ് മീറ്റിംഗ്    10-05-2023 (3:00 P.M)
ബിഡ് വ്യക്തത    12-05-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   18-05-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   18-05-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

പ്രീ-ബിഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
പ്രീ-ബിഡ് അവലോകനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

നിക്സിയുടെയും സിഇഒ നിക്സിയുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ. ടെൻഡർ 09-05-2023 18-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: നിക്സിയുടെയും സിഇഒ നിക്സിയുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   09-05-2023
പ്രീ-ബിഡ് വ്യക്തത ഇമെയിൽ വഴി ലഭിച്ചു (shubham@nixi.in; nitin.jolly@nixi.in; piyush.sharma@nixi.in)    12-05-2023 (17:00 Hours)
ബിഡ് വ്യക്തത    15-05-2023 (17:00 Hours)
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   18-05-2023 (11:00 Hours)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   18-05-2023, (11:00 Hours)
സാങ്കേതിക അവതരണം:   19-05-2023, (12:00 to 3:00pm)
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അതിന്റെ 75 നെറ്റ്‌വർക്ക് ഘടകങ്ങൾക്കായി നിക്‌സിയിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ടെൻഡർ 04-05-2023 18-05-2023

ടെൻഡർ പേര്: അതിന്റെ 75 നെറ്റ്‌വർക്ക് ഘടകങ്ങൾക്കായി നിക്സിയിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി:   04-05-2023
പ്രീ ബിഡ് മീറ്റിംഗ്    10-05-2023 (3:00 P.M)
ബിഡ് വ്യക്തത    12-05-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി/സമയം:   18-05-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും:   18-05-2023 (3.30 PM).
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

യോഗ്യതയുള്ള ഏജൻസികൾ / ട്രസ്റ്റുകൾ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റികൾ, എൻജിഒകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് NIXI നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
CSR പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമം ക്ഷണിക്കുക
02-05-2023 12-05-2023

സിഎസ്ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഏജൻസികൾ/ ട്രസ്റ്റുകൾ/ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റികൾ, എൻജിഒകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് NIXI നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
വിഭാഗം: ക്ഷണിക്കുക
പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 02-05-2023
പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 12-05-2023
നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭൗതിക പകർപ്പ് ചുവടെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202007


ഇറക്കുമതി 

റായ്പൂരിലും കൊൽക്കത്തയിലും ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ടെൻഡർ 01-05-2023 08-05-2023

ടെണ്ടറിന്റെ പേര്: റായ്പൂരിലും കൊൽക്കത്തയിലും ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ
വിഭാഗം: ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 01-05-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 08-05-2023 (15:00 മണിക്കൂർ)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും: 08-05-2023 (15:30 മണിക്കൂർ)
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) +91-11-48202000 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ soumen@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാം.

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

"നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി/സമയം" എന്നതിനായുള്ള ടൈംലൈനുകളുടെ വിപുലീകരണം. ടെൻഡർ നമ്പർ: Cca/02(1)-2023-nixiകോറിജെൻഡം 19-04-2023 27-04-2023

ടെൻഡർ പേര്: ടെണ്ടർ നമ്പറിനെതിരെ ലഭിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ : Cca/02(1)-2023-nixi തീയതി 22-03-2023

  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശ സമർപ്പണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി/സമയം: 19-04-2023 @10:00Hrs
  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി/സമയം: 27-04-2023 @15:00Hrs
  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം തുറക്കുന്ന തീയതി/സമയം: 27-04-2023 @15:30Hrs
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ടെണ്ടർ നമ്പറിനെതിരെ ലഭിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ : Cca/02(1)-2023-nixi തീയതി 22-03-2023കോറിജെൻഡം 19-04-2023 24-04-2023

ടെൻഡർ പേര്: ടെണ്ടർ നമ്പറിനെതിരെ ലഭിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ : Cca/02(1)-2023-nixi തീയതി 22-03-2023

  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശ സമർപ്പണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി/സമയം: 19-04-2023 @10:00Hrs
  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി/സമയം: 24-04-2023 @15:00Hrs
  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം തുറക്കുന്ന തീയതി/സമയം: 24-04-2023 @15:30Hrs
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

"നിർദ്ദേശ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആരംഭ തീയതി/സമയവും അവസാനിക്കുന്ന തീയതി/സമയവും" എന്നതിനായുള്ള ടൈംലൈനുകളുടെ വിപുലീകരണംകോറിജെൻഡം 19-04-2023 24-04-2023

ടെൻഡർ പേര്: "നിർദ്ദേശ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആരംഭ തീയതി/സമയവും അവസാനിക്കുന്ന തീയതി/സമയവും" എന്നതിനായുള്ള ടൈംലൈനുകളുടെ വിപുലീകരണം

  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശ സമർപ്പണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി/സമയം: 19-04-2023 @10:00Hrs
  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി/സമയം: 24-04-2023 @15:00Hrs
  • പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം തുറക്കുന്ന തീയതി/സമയം: 24-04-2023 @15:30Hrs
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

100 GIG യുടെ SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം (നിർമ്മാണം: Alcatel)ടെൻഡർ 10-04-2023 17-04-2023

ടെൻഡർ പേര്: 100 GIG ന്റെ SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം (നിർമ്മാണം: Alcatel)
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി:   10-04-2023
നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി/സമയം:   17-04-203@ 15:00 hrs.
നിർദ്ദേശം തുറക്കുന്ന തീയതി/സമയം:   17-04-2023@ 15:30 hrs.
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NIXI)

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്,
148, ബരാഖംബ റോഡ്,
ന്യൂഡൽഹി-110 001
ഫോൺ:+91-11-48202000
ഇമെയിൽ:nixi@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) ഫോൺ നമ്പറിൽ +91-11-48202000 അല്ലെങ്കിൽ "സൗമെൻ ഭൗമിക്" എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി soumen@nixi.in യോഗത്തിന് മുമ്പ്

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

NIXI-ൽ SSL CA സജ്ജീകരണത്തോടൊപ്പം CCA SSL റൂട്ട് സജ്ജീകരണത്തിന്റെ ഹാർഡ്‌വെയർ & സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സജ്ജീകരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനായുള്ള അഭ്യർത്ഥന (RFP)അറിയിപ്പ് 03-04-2023 -

3 ഏപ്രിൽ 2023-ന് 3:00 PM-ന് പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗിനായുള്ള അറിയിപ്പ്.
വിഷയം: 3 ഏപ്രിൽ 2023-ന് 3:00 PM-ന് പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗിനായുള്ള അറിയിപ്പ്.
RFP നമ്പർ: CCA/02(1)-2023-NIXI മേൽപ്പറഞ്ഞവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22-03-2023-ന് പുറത്തിറക്കി. സിഇഒ, NIXI യുടെ അംഗീകാരത്തോടെ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു:
തീയതി:   03-04-2023, (തിങ്കളാഴ്‌ച)
സമയം:   3.00 pm - മുതൽ
വേദി:   മുറി നമ്പർ. 4062
ഇലക്ട്രോണിക്സ് നികേതൻ,
6 CGO കോംപ്ലക്സ്,
ന്യൂഡൽഹി - 110 003.
കോ-ഓർഡിനേഷൻ ബന്ധപ്പെടുക: ശ്രീ. വിജയ് സിംഗ്, 011-2430 1753

അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

NIXI-ൽ SSL CA സജ്ജീകരണത്തോടൊപ്പം CCA SSL റൂട്ട് സജ്ജീകരണത്തിന്റെ ഹാർഡ്‌വെയർ & സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സജ്ജീകരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനായുള്ള അഭ്യർത്ഥന (RFP)RFP 22-03-2023 29-03-2023

ടെൻഡർ നമ്പർ: CCA/02(1)-2023-NIXI
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 22-03-2023
വ്യക്തത ആരംഭ തീയതി/സമയം :23-03-2023
വ്യക്തത അവസാനിക്കുന്ന തീയതി/സമയം : 29-03-2023
പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗ് : 03-04-2023
RFP-യിൽ വ്യക്തത അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യലും ഭേദഗതിയും, (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ): 10-04-2023 (താൽക്കാലികം)
പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി/സമയം: 12-04-2023@ 10:00 മണിക്കൂർ.
നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി/സമയം: 18-04-203@ 15:00 മണിക്കൂർ.
നിർദ്ദേശം തുറക്കുന്ന തീയതി/സമയം : 18-04-2023@ 15:30 മണിക്കൂർ.
പ്രൊപ്പോസൽ സാധുത: സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി മുതൽ 75 ദിവസം
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

RFP ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

DWDM, SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണംകോറിജെൻഡം 07-03-2023 14-03-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : DWDM, SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണം
വിഭാഗം: ടെൻഡർ
മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 06-03-2023 ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ലേലക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി പ്രസ്തുത ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 14-03-2023 വരെ നീട്ടാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 14-03-2023-നകം (3:00 PM) പോസിറ്റീവായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 28-02-2023-ന് നടന്ന യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

DWDM, SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടംകോറിജെൻഡം 01-03-2023 06-03-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : DWDM, SFP മൊഡ്യൂളുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോറിജണ്ടം
വിഭാഗം: ടെൻഡർ
ഒറിജിനൽ പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 14-03-2023 ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു
അറിയിപ്പ്. എന്നതിന്റെ അവസാന തീയതി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്
പ്രസ്തുത ടെൻഡറിന്റെ സമർപ്പണം 06-03-2023 വരെ.
ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരുടെ ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും എല്ലാ കക്ഷികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
06-03-2023 (11:00 AM) അനുകൂലമായി. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക
28-02-2023 ന് ഒഴുകി.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

DWDM, SFP മൊഡ്യൂളുകളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം ടെൻഡർ 28-02-2023 14-03-2023

കോറിജൻഡത്തിന്റെ പേര് : DWDM, SFP മൊഡ്യൂളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം
വിഭാഗം: ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 28-02-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 14-03-2023 (15:00 മണിക്കൂർ)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും: 14-03-2023 (15:30 മണിക്കൂർ)
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) +91-11-48202000 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ soumen@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാം.

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ഒന്നിലധികം നഗരങ്ങളിൽ NIXI നോഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പിന്തുണയ്‌ക്കുള്ള ടെണ്ടർ ഡോക്യുമെന്റ് ടെൻഡർ 23-02-2023 09-03-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : ഒന്നിലധികം നഗരങ്ങളിൽ NIXI നോഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പിന്തുണക്കുള്ള ടെണ്ടർ ഡോക്യുമെന്റ്
വിഭാഗം: ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 23-02-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 09-03-2023 (15:00 മണിക്കൂർ)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും: 09-03-2023 (15:30 മണിക്കൂർ)
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) +91-11-48202000 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ soumen@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാം.

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

NIXI-ന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിടെൻഡർ 21-02-2023 27-02-2023

കോറിജൻഡത്തിന്റെ പേര് : NIXI-ന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി
വിഭാഗം: ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 21-02-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 27-02-2023 (15:00 മണിക്കൂർ)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും 27-02-2023 (15:30 മണിക്കൂർ)
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ സൗമെൻ ഭൗമിക് - അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) +91-11-48202000 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ soumen@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാം.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

മുംബൈ മേഖലയ്ക്കുള്ള P2P കണക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോറിജണ്ടംകോറിജെൻഡം 21-02-2023 27-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര്: മുംബൈ മേഖലയ്ക്കുള്ള P2P കണക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള ടെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോറിജണ്ടം
യഥാർത്ഥ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 03-03-2023 ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27-02-2023 വരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 27-02-2023-നകം (3:00 PM) പോസിറ്റീവായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 17-02-2023-ന് നടന്ന യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

IPDR സൊല്യൂഷനുകൾക്കായുള്ള ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലീകരണ കം കോറിജൻഡം വിജ്ഞാപനംകോറിജെൻഡം 21-02-2023 23-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : IPDR സൊല്യൂഷനുകൾക്കായുള്ള ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലീകരണ കം കോറിജൻഡത്തിനുള്ള അറിയിപ്പ്
താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16-02-2023, ഇപ്പോൾ ലേലം വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിന് കോംപിറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ 23-02-2023 വരെ നീട്ടിയതായി അറിയിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 23-02-2023-നകം (3:00 PM) അനുകൂലമായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 27-01-2023-ന് നടന്ന യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഡൽഹി ലൊക്കേഷനുകളിൽ പിസിഎച്ച് ഡിഎൻഎസ് സെർവറിനുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് സോഴ്‌സിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർടെൻഡർ 17-02-2023 27-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര്: ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഡൽഹി ലൊക്കേഷനുകളിൽ പിസിഎച്ച് ഡിഎൻഎസ് സെർവറിനായുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് സോഴ്‌സിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 17-02-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 27-02-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും 27-02-2023 (3.30 PM)
നോഡൽ ഓഫീസർ: സൗമൻ ഭൗമിക്
മെയിൽ ഐഡി: soumen@nixi.in
ബന്ധപ്പെടുക: 9650986699

നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

മുംബൈ ലൊക്കേഷനുകൾക്കുള്ള P2P കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർടെൻഡർ 17-02-2023 03-03-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര്: മുംബൈ ലൊക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള P2P കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻഡർ
വിഭാഗം: ടെൻഡർ
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി : 16-02-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 03-03-2023 (3.00 PM)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും : 03-03-2023 (3.30 PM)
ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി: സൗമെൻ ഭൗമിക്
മെയിൽ ഐഡി: soumen@nixi.in
ബന്ധപ്പെടുക: 9650986699

നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ഡാർക്ക് ഫൈബർ വഴി ഡൽഹി എൻസിആർ നോഡിന്റെ ഇന്റർകണക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോറിജണ്ടംകോറിജെൻഡം 07-02-2023 10-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര്: ഡാർക്ക് ഫൈബർ വഴി ഡൽഹി എൻസിആർ നോഡിന്റെ ഇന്റർകണക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോറിജൻഡം
വിഭാഗം: കോറിജെൻഡം
മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെൻഡർ 27-01-2023-ന് നടന്നു, സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 07-02-2023 ആണ്. എൻഎൽഡി ലൈസൻസ് നിർബന്ധമല്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ലേലക്കാരന് നിർബന്ധിത ആവശ്യകതയായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ IP 1 ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഇപ്പോൾ 10-02-2023 വരെ നീട്ടി. എല്ലാ സാധ്യതയുള്ള കക്ഷികളും 10-02-2023-നകം (3:00 PM) പോസിറ്റീവായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കണം.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 16-02-2023-നകം (3:00 PM) പോസിറ്റീവായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 27-01-2023-ന് നടന്ന യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.

നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

IPDR സൊല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണംകോറിജെൻഡം 06-02-2023 16-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : IPDR സൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണം
വിഭാഗം: കോറിജെൻഡം
മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 06-02-2023 ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ലേലക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി പ്രസ്തുത ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16-02-2023 വരെ നീട്ടാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 16-02-2023-നകം (3:00 PM) പോസിറ്റീവായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 27-01-2023-ന് നടന്ന യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.

നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ടിഎസ്പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഐടിയുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ വിപുലീകരണംകോറിജെൻഡം 03-02-2023 13-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : ടിഎസ്പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണം"
വിഭാഗം: കോറിജെൻഡം
ആവർത്തിച്ചുള്ള വിപുലീകരണങ്ങൾ നൽകിയതിന് ശേഷം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 02-02-2023 ആയിരുന്നു മുകളിലെ ടെൻഡർ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ലേലക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി പ്രസ്തുത NIT സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 13-02-2023 വരെ നീട്ടാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 13-02-2023-നകം (3:00 PM) അനുകൂലമായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 17-11-2022-ന് നടന്ന ഒറിജിനൽ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായുള്ള കോറിജൻഡം കം നോട്ടീസ് നമ്പർ 4 ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്കോറിജെൻഡം 02-02-2023 13-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : കോറിജെൻഡം കം നോട്ടീസ് നമ്പർ 4 അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായുള്ള ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്"
വിഭാഗം: കോറിജെൻഡം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും: 13/02/2023 (11 AM)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 13/02/2023 (11 AM)
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

IPDR സൊല്യൂഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർടെൻഡർ 27-01-2023 06-02-2023

ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 27-01-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 06-02-2023 (15:00 മണിക്കൂർ)
സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണ്ണയവും 06-02-2023 (15:30 മണിക്കൂർ)
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

NIXI-ന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഡാർക്ക് ഫൈബർടെൻഡർ 27-01-2023 07-02-2023

ടെണ്ടറിന്റെ പേര്: "നിക്‌സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഡാർക്ക് ഫൈബർ"
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും: 07/02/2023 (03:00 PM)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി: 07/02/2023, (03:30 PM)
NIXI-ൽ നിന്നുള്ള കരാർ അധികാരികൾ: എല്ലാ ലിങ്കുകൾക്കും: രോഹിത് കുമാർ – 7053390190, rohit.kumar@nixi.in
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് soumen@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജൻഡം കം നോട്ടീസ് 5കോറിജെൻഡം 17-01-2023 02-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനായുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജെൻഡം കം നോട്ടീസ് 5
വിഭാഗം : കോറിജെൻഡം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും: 02ND FEB 2023 (11am)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 02ND FEB 2023 (രാവിലെ 11)
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായുള്ള ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കോറിജൻഡം കം നോട്ടീസ് 3കോറിജെൻഡം 17-01-2023 02-02-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായുള്ള ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കോറിജെൻഡം കം നോട്ടീസ് 3
വിഭാഗം : കോറിജെൻഡം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും: 02ND FEB 2023 (11am)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 02ND FEB 2023 (രാവിലെ 11)
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ടിഎസ്പി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള എൻഐടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വിപുലീകരണത്തിനുള്ള അറിയിപ്പ്ടെൻഡർ 17-01-2023 02-02-2023

മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 05-01-2023, അത് 16-01-2023 വരെ നീട്ടിയതായി അറിയിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ലേലക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി പ്രസ്തുത എൻഐടി സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 02-02-2023 വരെ നീട്ടാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 02-02-2023-നകം (3:00 PM) അനുകൂലമായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 17-11-2022-ന് നടന്ന ഒറിജിനൽ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

NIXI അതിന്റെ INDRP നയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡൊമെയ്ൻ തർക്ക കേസുകൾ കേൾക്കുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുന്നതിനുമായി 4 ആർബിട്രേറ്റർമാരെ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.അറിയിപ്പ് 12-01-2023 -

NIXI അതിന്റെ INDRP നയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡൊമെയ്ൻ തർക്ക കേസുകൾ കേൾക്കുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുന്നതിനുമായി 4 ആർബിട്രേറ്റർമാരെ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അപേക്ഷകർ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആർബിട്രേറ്ററുടെ എംപാനൽമെന്റ് പോളിസിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത നേടണം.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000

അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായുള്ള കോറിജണ്ടം നമ്പർ 2 ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്കോറിജെൻഡം 09-01-2023 17-01-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായുള്ള കോറിജണ്ടം നമ്പർ 2 ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്
വിഭാഗം: കോറിജെൻഡം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും:17/1/2023 (11 AM)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 17/1/2023, 4 PM
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് pdns@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജൻഡം കം നോട്ടീസ് 4കോറിജെൻഡം 09-01-2023 17-01-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനായുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജെൻഡം കം നോട്ടീസ് 4
വിഭാഗം : കോറിജെൻഡം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും:17/01/2023 (11 AM)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 17/01/2023, 4 PM
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് pdns@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

ടിഎസ്പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഐടിയുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ വിപുലീകരണംടെൻഡർ 05-01-2023 16-01-2023

ടിഎസ്പി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഐടി സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലീകരണം
മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 05-01-2023 ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ലേലക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി പ്രസ്തുത എൻഐടി സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതി പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു.
എല്ലാ കക്ഷികളെയും ടെൻഡർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും 16-01-2023-നകം (3:00 PM) പോസിറ്റീവായി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, 17-11-2022-ന് നടന്ന ഒറിജിനൽ ടെൻഡർ പരിശോധിക്കുക.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് pdns@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

ടെൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

NIXI-നുള്ള ട്രാവൽ ഏജൻസിയുമായി ഇടപഴകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് NIQNIQ 03-01-2023 12-01-2023

ന്യൂഡൽഹിയിലെ NIXI-നുള്ള എൻഗേജിംഗ് ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും (ആവശ്യമെങ്കിൽ & ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ) ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭ തീയതി: 03-01-2023
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 12-01-2023 (15.00 മണിക്കൂർ)
ബിഡുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് +91-11-48202000 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇ-മെയിൽ, Sheeja@nixi.in വഴിയോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ശ്രീമതി ഷീജ സുരേഷിനെ (ഇഎ അഡ്മിൻ) ബന്ധപ്പെടാം.

NIQ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനായുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജണ്ടം 3കോറിജെൻഡം 03-01-2023 09-01-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : “അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജൻഡം 3”
വിഭാഗം : കോറിജെൻഡം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും:09/01/2023 (11 AM)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 09/01/2023, 4 PM
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് pdns@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക 

അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജൻഡം കം നോട്ടീസ് 2കോറിജെൻഡം 02-01-2023 09-01-2023

കോറിജണ്ടത്തിന്റെ പേര് : അഗർത്തലയിലെ ത്രിപുര സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിനായുള്ള നോൺ-ഐടി-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർഎഫ്‌പിക്കുള്ള ടെൻഡറിന്റെ കോറിജെൻഡം കം നോട്ടീസ് 2
വിഭാഗം: കോറിജെൻഡം
ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും:09/01/2023 (11 AM)
ബിഡ് തുറക്കലും മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും: സാങ്കേതിക ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 09/01/2023, 4 PM
നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ
9-ാം നില, ബി-വിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148, ബരാഖംഭ റോഡ്,
ന്യൂ ഡെൽഹി- 110001
ടെൽ. : +91-11-48202000
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് pdns@nixi.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

Corrigendum ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക