പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ ഓഫീസർ


ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് വിലാസം ഇമെയിൽ ഫോൺ(ഓഫീസ്)

ലീഗൽ ഓഫീസർ,
NIXI

9-ാം നില, ബി-വിംഗ്,
സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൗസ്, 148,
ബരാഖംബ റോഡ്, ന്യൂ ഡൽഹി-110001.

നിയമപരമായ[@]നിക്സി[ഡോട്ട്]ഇൻ

+ 91-11-48202000
+ 91-11-48202010
ഫാക്സ്: 011-48202013

പൊതുജനങ്ങൾ അവരുടെ പരാതികൾ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു:-

https://pgportal.gov.in/