ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 180,80,15,450 വാക്‌സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. NIXI എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോടും എത്രയും വേഗം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona